وبلاگ

وبلاگ هیرکانی حاوی مطالب گوناگونی خواهد بود با موضوعات بسیار متفاوت، اما یک رشتۀ پیوند ارگانیک همۀ این مطالب را به هم مرتبط می کند؛ مقولات چای و چایکاری در زمینه های تاریخی و فرهنگی و همچنین مقالات علمی، یا ترجمه هایی از گزارش های تحقیقاتی و نتایج پژوهش های کشاورزی، مطالبی خواهند بود که ما در اینجا با شما به اشتراک می گذاریم. همچنین می کوشیم به فراخور توان تیم، اخبار حوزۀ چایکاری و مسائل جدی مرتبط با محیط زیست، بویژه در رابطه با حیات جنگلهای هیرکانی را در وبلاگ منعکس کنیم.

1 2