خاک صفحۀ آغازین در تاریخ جوامع انسانی ست؛ بستر کشت و زمینۀ کار در تمام تحولاتی که تمدن انسانی روی آن بنا شده است. نمی توان هیچ وجهی از زندگی انسان امروزین را بدون در نظر گرفتن این حقیقت که تمام تاریخ ما متاثر از انقلاب کشاورزی ست توضیح داد. بیهوده نیست اگر بگوییم انسان ریشه در خاک دارد و این شاید نه تنها توصیفی ادبی از خویشاوندی انسان و درخت، بلکه توضیحی علمی از شباهت آن دو باشد.

بنابراین تاکید روی واژه خاک و آغاز از آن، برای ما که در چارچوب نگرش هیرکانی فعالیت می کنیم، جنبه ای تزئینی ندارد. ما حتی به عمد عبارت خاک را به جای واژه زمین به کار بردیم تا سخن گفتن از باغ و کشاورزی را بطور هدفمند از مقولات مالکیتی و رشد «ارزش» که امروزه بیش از پیش مورد توجه بیزینس های تازه تاسیس، استارت آپ ها و بویژه «کارآفرینان» است، سوا کرده باشیم.

هیرکانی یک فعالیت تولیدی خانوادگی ست که هم به کشاورزی و هم به تولید تخصصی چای در کارگاه می پردازد. مجموعه هیرکانی را می توان از منظری دیگر همچون یک پروژه درازمدت دید که به فراخور توان تیم، وظایف پژوهشی و ترویجی معینی را در حوزۀ تولید چای بعهده گرفته است. از جمله دستیابی به دانش کشاورزی پایدار و تجدید پذیر، تکنیک تولید آرتیزان و آگاهی از روابط اجتماعی تولید چای و فرهنگ چایکاری. گرچه این دیدگاه چنان حوزۀ گسترده ای از مسائل را شامل می شود که دست یابی به آن از عهدۀ یک گروه کوچک محلی خارج است و به امکانات وسیع و منابع مالی قابل توجهی نیاز دارد که تنها با یک سازماندهی عمومی و بودجه دولتی به ثمر می رسد، لیکن اعضای تیم هیرکانی باور دارند، حرکت در چنان مسیری تنها به شرطی ممکن است که از درون جوامع محلی آغاز شود و از دل تجربۀ زیسته و عمل جمعی چایکاران و چایسازان و متخصصین فعال به واقعیت بپیوندد. بنابراین تمام تلاش‌ و کوشش ما در جهت تجسم یافتن یک فعالیتِ نمونه‌وار معنا می یابد. بعبارت دیگر ما در باغ و کارگاه و در هر تماس با کشاورزی، تولید و دم‌آوری چای می کوشیم یک الگو ارائه کنیم.

کشاورزی تجدیدپذیر

ضرورت یک رویکرد ارگانیک در تولید

درک این حقیقت که خاک منشا غذای انسان است باید ما را به این واقعیت آگاه کند که منابع بازتولید حیات محدود و متناهی ست! انسان پس از تکوین جامعۀ سرمایه داری، بی وقفه به مصرف منابع پرداخته است و خاک را فقیر و فقیر تر کرده است. پیشرفت این روند دقیقا به معنای زوال منابع حیات روی این کرۀ خاکی ست و این بدان معنا ست که هر تفکر خیرخواه و نوع دوست باید خود را نسبت به توقف این روند انحطاط مسئول و موظف تلقی کند. ما به آستانۀ تخریب بازگشت ناپذیر پای گذاشته‌ایم و اگر نخواهیم همین امروز چاره‌ای بیاندیشیم، محتمل است که فردا خیلی دیر باشد!

پرسش: هیرکانی بعنوان عضوی از جامعۀ چایکاری در رابطه با رویکرد تجدید پذیر چه می کند؟

پاسخ: ما از هشت سال پیش استفاده از آفت‌کش ها و کودهای شیمیایی را بطور کامل متوقف کردیم و کودیاری حیوانی و گیاهی را جایگزین آن ساختیم. در یک مرحله بوته‌کنی و در دو نوبت هرس کف‌بُر انجام دادیم و در زمستان امسال دوازده هزار نهال جوان کشت کردیم. نهال های نوکاشته نیز از یک فارم نمونه تهیه شده است که موجب تقویت شرایط ارگانیک و تنوع ژنتیکی باغ می شود. همچنین طی سال کشاورزی جاری همزمان با راه‌اندازی کارگاه، یک کار مطالعاتی با هدف دستیابی به نتایجی در ارتباط با پروفیل های طعمی در کولتیوارهای متفاوت را در دستور کار قرار داده‌ایم.

به این ترتیب ما امروز قادریم اعلام کنیم که استراتژی تولید در هیرکانی روی دو اصل استوار است:

1- کشاورزی تجدید پذیر

2- تولید تخصصی

 

اگرچه تلاشهای هیرکانی حتی در عالی ترین سطح از نتیجه گیری، نمی تواند کلیت سیستم تولید و کشاورزی در حوزۀ چای را دگرگون کند، اما می تواند بعنوان یک نمونه و ضرورت گسست در سیستم عمل کند.